Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
ENG RU IT
Gdzie jesteś: Strona główna » Informacje » Wydarzenia » Chrześcijaństwo w Imperium Rosyjskim i Związku Sowieckim - konferencja naukowa

Chrześcijaństwo w Imperium Rosyjskim i Związku Sowieckim - konferencja naukowa

Katedra Europy Środkowej i Wschodniej

Instytutu Historii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

oraz

Pracownia Badań nad Historią i Kulturą Przestrzeni Totalitarnej i Posttotalitarnej

tegoż Instytutu

 

zapraszają na

 

międzynarodową konferencję naukową

 

CHRZEŚCIJAŃSTWO W IMPERIUM ROSYJSKIM I ZWIĄZKU SOWIECKIM

Perspektywa historyczna, społeczna i kulturowa

Kraków, 26-27 października 2017

 

W 100 rocznicę przewrotu bolszewickiego i początku obrad Pomiestnego Soboru rosyjskiej Cerkwi zapraszamy na konferencję pomyślaną jako forum badaczy różnych aspektów dziejów wyznań chrześcijańskich w Rosji i ZSRR. Choć pretekstem do spotkania są konkretne wydarzenia historyczne, liczymy, że w jego ramach zaistnieje szerokie i interdyscyplinarne spektrum tematów związanych z tytułową problematyką. Do udziału zapraszamy więc nie tylko historyków, lecz również religioznawców, kulturoznawców, literaturoznawców, politologów, historyków sztuki czy muzykologów. Autorom przyszłych wystąpień proponujemy m. in. następujące grupy zagadnień: 

 

 • Historia Kościołów chrześcijańskich w Rosji XVIII-XX ww.;

 • Chrześcijaństwo w ZSRR;

 • Przewrót październikowy w historii chrześcijaństwa w Rosji;

 • Sobór Pomiestny lat 1917-1918 w historii rosyjskiego prawosławia;

 • Dialog i konflikty międzywyznaniowe;

 • Polityka państwa względem poszczególnych wyznań;

 • Państwowe prawodawstwo wyznaniowe;

 • Prawodawstwo kościelne;

 • Struktury administracyjne;

 • Duchowieństwo;

 • Duszpasterstwo i misje;

 • Działalność społeczna i kulturalna;

 • Ateizacja i represje;

 • Kultura religijna;

 • Sztuka sakralna;

 • Chrześcijaństwo rosyjskie w literaturze i sztuce;

 • Nowe źródła i rewizja dotychczasowych ustaleń źródłoznawczych;

 • Prezentacja programów badawczych i dokonań poszczególnych ośrodków.

 

Języki konferencji: polski, angielski, rosyjski, białoruski i ukraiński.

Limit czasu na wystąpienie: 20 minut.

Opłata konferencyjna: 250 PLN lub 50 EUR i (pokrywa koszty materiałów konferencyjnych, poczęstunków podczas obrad i koszty recenzji tekstów nadesłanych do publikacji w monografii zbiorowej).

Termin nadsyłania tekstów do publikacji: 1 listopada 2017

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji prosimy o nadsyłanie zgłoszeń do 24 września 2017 roku na adres mailowy: christianity1917@gmail.com. W zgłoszeniu prosimy podać imię i nazwisko, stopień naukowy, afiliację, tytuł wystąpienia, a także zamieścić krótki (150-200 słów) abstrakt. Osoby potrzebujące zaproszenia do uzyskania wizy proszone są ponadto o przekazanie kompletu danych paszportowych oraz adresu zamieszkania; zaproszenie zostanie przesłane niezwłocznie po otrzymaniu przez nas danych.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do selekcji zgłoszeń.

Oficjalne ogłoszenie listy uczestników nastąpi 26 września. 

Komitet Organizacyjny:

Prof. dr hab. Maciej Salamon

Ks. prof. dr hab. Jan Szczepaniak

Dr hab. Wojciech Kęder

Dr hab. Jakub Sadowski

Dr Marek Hałaburda

Dr Marcin Rzepka

 
Zaprojektowanie strony
Oprogramowanie: Dark Red CMS