Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
ENG RU IT

 

 

Moduł specjalnościowy z zakresu archiwistyki kształci przyszłych pracowników archiwów państwowych, kościelnych i zakładowych. Studenci zapoznają się z zagadnieniami z zakresu metodyki pracy w archiwach różnorakich typów, prawodawstwa dotyczącego archiwów oraz z zakresu wiedzy o ustroju i administracji państwowej, kościelnej i zakonnej na ziemiach polskich. Blok zajęć ściśle specjalistycznych uzupełniają przedmioty pomocnicze: paleografia, neografia, edytorstwo, muzealnictwo i ekspozycja, podstawy konserwacji i zabezpieczania zbiorów. Ofertę edukacyjną poszerzają także zajęcia z form kancelaryjnych, informatyki oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Integralną formą zdobywania wiedzy w ramach modułu archiwistycznego są objazdy naukowe, w trakcie których studenci poznają specyfikę działalności i zasoby wybranych archiwów, bibliotek i muzeów w Polsce oraz za granicą.

Uwaga! Moduł specjalnościowy z archiwistyki jest realizowany do końca roku 2013/2014. Od roku 2014/2015 archiwistyka zostanie samodzielnym kierunkiem studiów.

 
Zaprojektowanie strony
Oprogramowanie: Dark Red CMS