Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
ENG RU IT
Gdzie jesteś: Strona główna » Informacje » Instytut » Pracownicy » dr hab. Jakub Sadowski

dr hab. Jakub Sadowski

Katedra Historii Kultury Europy Środkowo-Wschodniej

Zainteresowania naukowe:

Teoria kultury, semiotyka kultury rosyjskiej, kultura totalitarna, utopizm, struktura narracji historycznej.

Kierowane projekty badawcze:

Projekt realizowany w latach 2011-2013, sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/01/B/HS2/02937
 
 
Zdobyte stopnie i tytuły:
 
1998, Instytut Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego, Жанр антиутопии в русской литературе межвоенного периода: «Мы» Евгения Замятина, «Котлован» Андрея Платонова, «Приглашение на казнь» Владимира Набокова - magister filologii rosyjskiej
2003, Wydział Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, Utopijne koncepcje obyczajowości rodzinnej i prokreacji w literaturze rosyjskiej lat 20.-30. XX w. - doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa
2011, Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Między Pałacem Rad i Pałacem Kultury. Studium kultury totalitarnej - doktor hablilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii
 
Ważniejsze publikacje naukowe:
 
1) Jakub Sadowski, Rewolucja i kontrrewolucja obyczajów. Rodzina, prokreacja i przestrzeń życia w rosyjskim dyskursie utopijnym lat 20. i 30. XX w., Łódź 2005.
Książka stanowi analizę przejawów rosyjskiego utopizmu w okresie, rozpoczętym przewrotem październikowym, a zamkniętym połową lat 30. XX w. Jak pisze autor we wstępie, poświęcona jest prokreacji i rodzinie, a więc – pierwszoplanowym aspektom biologicznej i kulturowej kondycji człowieka; kondycji, której zmianę stawiał sobie za cel bolszewicki utopizm z wizją "nowego człowieka” epoki komunizmu. Postulowane i konstatowane zmiany statusu biologicznego i kulturowego jednostki ukazane są na tle koncepcji przestrzeni bytu ludzkiego, w najjaskrawszy sposób odzwierciedlających miejsce człowieka w systemach myślowych poszczególnych stadiów rozwoju bolszewickiego utopizmu.
 
 
2) Jakub Sadowski, Między Pałacem Rad i Pałacem Kultury. Studium kultury totalitarnej, Kraków 2009.
Monografia stanowi semiotyczno-antropologiczną próbę przeniknięcia w istotę radzieckiej i polskiej kultury oficjalnej doby stalinowskiej, próbą opisu mechanizmów jej funkcjonowania, zwłaszcza w zakresie aktywowanych w jej obrębie strategii komunikacyjnych. Autor nie próbuje przy tym opisywać wszystkich aspektów kultury totalitarnej, lecz analizuje te, które mogą uchodzić za konstytuujące i fundamentalne, proponując w rezultacie nowe ujęcie teoretyczne dla zjawisk badanej kultury.
 
 
3) Maciej Czeremski, Jakub Sadowski, Mit i utopia, Kraków 2012.
Książka stanowi próbę systemowego opisu relacji pomiędzy mitem i utopią. Maciej Czeremski i Jakub Sadowski wprowadzają takie kategorie opisu, które pozwalają na spójne zdefiniowanie obu terminów przez ich odniesienie do struktur kultury. Kategorią pozwalającą na jednoczesną redefinicję mitu i utopii jest transfiguracja, czyli proces przekształcenia schematów wiedzy w reprezentacje fikcyjne służące powstaniu światopoglądu. Autorzy wykazują, że taki proces jest wspólny dla mitu i utopii. O ile jednak w przypadku mitu transfiguracja służy wytworzeniu i podtrzymaniu światopoglądu integrującego istniejące zasoby wiedzy niższego rzędu, o tyle w przypadku utopii proces ten powoduje zaistnienie światopoglądu alternatywnego względem choćby takiego, który wytwarzany jest przez mity.

Pliki do pobrania

Monografie Jakuba Sadowskiego w formacie pdf

jakub_sadowski_miedzy_palacem_rad.pdf
czeremski_sadowski_mit_i_utopia.pdf
 
Zaprojektowanie strony
Oprogramowanie: Dark Red CMS