Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
ENG RU IT
Gdzie jesteś: Strona główna » Informacje » Praca dyplomowa » Procedura antyplagiatowa

 

UWAGA STUDENCI!

Warunkiem skutecznego przedłożenia pracy dyplomowej jest zapoznanie się i postępowianie w zgodzie z procedurą antyplagiatową.

Tryb procedury oraz wszelkie niezbędne załączniki przedłożone zostały poniżej. 

Praca dyplomowa: procedura antyplagiatowa
Zarządzenie Rektora nr 3/2015 z dn. 26.01.2015 r.

1. Student przedstawia promotorowi tekst pracy dyplomowej (lic. lub mgr) w postaci pliku elektronicznego, w formacie uzgodnionym z promotorem (ODT, DOC, DOCX lub PDF – w wersji edytowalnej) na nośniku CD lub DVD wraz z oświadczeniami A i B (załącznik nr 1 i nr 2).
2. Promotor posiadając ww. oświadczenia dopuszcza pracę do procedury antyplagiatowej, podpisując stosowną zgodę (załącznik nr 3), którą przekazuje studentowi.
3. Student składa tekst pracy dyplomowej na nośniku CD lub DVD w wersji dopuszczonej przez promotora do oficjalnej procedury 21 dni przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego  w sekretariacie Instytutu Historii.
4. Do pliku pracy student dołącza Oświadczenia A i B oraz zgodę promotora na dopuszczenie pracy do procedury antyplagiatowej.
5. Tekst pracy zostaje poddany sprawdzeniu w elektronicznym systemie antyplagiatowym: plagiat.pl. Do każdej sprawdzanej pracy generowany jest raport podobieństw.
6. Po analizie raportu promotor decyduje o dopuszczeniu pracy dyplomowej do dalszego etapu podpisując stosowną opinię antyplagiatową (załącznik nr4).
7. Student po otrzymaniu od promotora opinii antyplagiatowej drukuje pracę i składa z odpowiednim podaniem i wymaganymi dokumentami w sekretariacie Instytutu Historii.

Wymagane dokumenty:

Studia licencjackie

- 1 egzemplarz pracy licencjackiej
(egzemplarz do Archiwum oprawiony w oprawę miękką – tektura, grzbiet pracy z płótna ew. tworzywa sztucznego)
- 2 podpisane oświadczenia do Archiwum: oświadczenie o zgodzie na udostępnienie pracy oraz oświadczenie kierującego i autora pracy (włączone do pracy jako ostatnie strony)
- podpisana i opisana płyta CD (imię i nazwisko, nr albumu, data egzaminu, tytuł pracy, nazwisko promotora, wydział, uczelnia); płytę należy umieścić wewnątrz pracy, na okładce, w doklejonej do niej kopercie formatu K-10 (127*127 mm)
- oświadczenie C (załącznik nr5)
- podanie do dziekana WF, podpisane przez promotora
- wypełniony i podpisany kwestionariusz „Życiorys zawodowy” (z dołączonymi kopiami dokumentów potwierdzających uzyskane osiągnięcia)
- 4 fotografie (format 45x65mm)
- dowód wpłaty (60 zł na indywidualny numer konta)
- indeks z zaliczeniem szóstego semestru + rozliczenie w bibliotekach

Studia magisterskie

- 2 egzemplarze pracy magisterskiej
(egzemplarz do Archiwum oprawiony w oprawę miękką – tektura, grzbiet pracy z płótna ew. tworzywa sztucznego)
- 2 podpisane oświadczenia do Archiwum: oświadczenie o zgodzie na udostępnienie pracy oraz oświadczenie kierującego i autora pracy (włączone do pracy jako ostatnie strony)
- podpisana i opisana płyta CD (imię i nazwisko, nr albumu, data egzaminu, tytuł pracy, nazwisko promotora, wydział, uczelnia); płytę należy umieścić wewnątrz pracy, na okładce, w doklejonej do niej kopercie formatu K-10 (127*127 mm)
- oświadczenie C (załącznik nr5)
- podanie do dziekana WF, podpisane przez promotora
- wypełniony i podpisany kwestionariusz „Życiorys zawodowy” (z dołączonymi kopiami dokumentów potwierdzających uzyskane osiągnięcia)
- 4 fotografie (format 45x65mm)
- dowód wpłaty (60 zł na indywidualny numer konta)
- indeks z zaliczeniem czwartego semestru + rozliczenie w bibliotekach

Załączniki:

  • Załącznik nr 5
  • Załącznik nr 4
  • Załącznik nr 3
  • Załącznik nr 2
  • Załącznik nr 1
  • Oświadczenie do archiwum
  • Życiorys zawodowy
  • Podanie lic
  • Podanie mgr

 

 
Zaprojektowanie strony
Oprogramowanie: Dark Red CMS